APOSTILLE

APOSTILLE

Enligt en internationell överenskommelse kan en apostille utfärdas på handlingar, som ska uppvisas i ett annat konventionsland. När handlingen fått en apostille-stämpel är den undantagen från varje form av bestyrkande. Detta innebär att det normalt inte krävs ytterligare godkännande från utländsk ambassad. I Sverige är det sedan den 1 januari 2005 bara Notarius Publicus som utfärdar apostille.

 


Exempel på handlingar som kan erhålla apostille direkt:

 

 • Handlingar utfärdade av statliga myndigheter (t.ex. Skatteverket, Bolagsverket, Vägverket, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen)
 • Registerutdrag (t.ex. personbevis och utdrag från belastningsregistret)
 • Domstolshandlingar (t.ex. äktenskapsskillnad från tingsrätten)
 • Betyg/intyg från universitetet, högskolor, kommunala skolor (ej friskolor)
 • Handlingar undertecknade av Notarius Publicus
 • Handlingar undertecknade av svensk handelskammare
 • Översättningar gjorda av en auktoriserad translator (Kammarkollegiet)
 • Utdrag från födelse- och vigselbok

Varje handling som ska förses med apostille måste vara försedd med följande:


 • Stämpel i original från utfärdande myndighet där myndighetens namn framgår
 • Namnteckning och namnförtydligande på den person som försett handlingen med stämpel
 • Personens befattning vid myndigheten

Apostille utfärdas direkt på dokument som är undertecknade och utfärdade av myndighetspersoner i dess myndighetskapacitet. Apostille utfärdas däremot ej direkt på dokument utfärdade av privatpersoner eller bolag. Detta innebär att sådana dokument måste legaliseras först av en Notarius Publicus och därefter kan en annan Notarius Publicus apostillera dokumentet.

Alla länder är inte medlemmar i konventionen och det är heller inte nödvändigt att apostillera alla dokument som ska till ett medlemsland. Då det ofta innebär en merkostnad att apostillera en handling är det viktigt att Du kontrollerar om dina dokument ska apostilleras enligt Haagkonventionen.

Öppettider: 08:00 – 18:00 

Telefon: 070 753 14 58 

Email: info@advokatastrum.se 

Besök adress: Tumba Torg 112 147 30 Tumba

Postadress: Box 4007

141 04 Huddinge

Copyright © 2020 Advokat Astrum | info@advokatastrum.se | 070 753 14 58 |  Website built by: Find My Skills

FORMKRAV

FORMKRAV

Tänk på att alltid ha med giltig svensk legitimationshandling eller internationellt pass som styrker att Du är Du.

Tänk även på att underskriften på den handling som Du vill ha legaliserad ska vara välliknande den på legitimationshandlingen. Om Du vill att vi ska styrka att Du är behörig firmatecknare ska färskt och giltigt utdrag från Bolagsverket medtagas.  

Innan Du kommer hit är det viktigt att Du tar reda på exakt vad Du vill att vi ska göra med den eller de handlingar som Du vill ha legaliserade. Oftast har olika länder olika synsätt på hur en legalisering ska göras.

LEGALISERING AV NAMNTECKNINGAR

Ett av de vanligaste uppdragen är bestyrkande av underskrift av fullmakt eller inbjudan för person som ska söka visum för resa till Sverige. Andra uppdrag är att bestyrka levnadsintyg (dvs. ett intyg att någon lever och därmed har rätt att få pension från utlandet). Handlingar där en signatur ska bevittnas måste skrivas under på vårt kontor. Den eller de som ska skriva under en handling måste därför infinna sig personligen på vårt kontor samt uppvisa giltig ID-handling.

LEGALISERING AV ADOPTIONSHANDLINGAR

Vid bestyrkande av adoptionshandlingar ska dessa lämnas in till oss. Handläggningstiden är mellan 1-3 dagar. Tag vid besöket med instruktionerna som vanligtvis erhålls från adoptionsbyrån.

LEGALISERING AV FOTOKOPIOR

I de fall som kopior ska bestyrkas måste originalhandlingen medtas till kontoret. Vi tar sedan kopia på handlingen.

LEGALISERING AV FIRMATECKNARES NAMNTECKNING

För att kunna bestyrka en firmateckning måste registerutdrag från Bolagsverket medtas i vilket firmateckningsrätten ska framgå. Vi kan även mot en avgift ta fram registerutdraget.

LEGALISERING AV VISSA FULLMAKTER, LEVNADSINTYG OCH AFFIDAVITER

I vissa fullmakter, affidaviter och liknande handlingar finns information om fullmaktsgivaren som Notarius Publicus ska intyga. I dessa fall så måste du ha med dig underlag som styrker det som står i fullmakten eller handlingen. Detta kan exempelvis vara ditt pass eller ett utdrag från Skatteverket.

Vid behov av en översättning av auktoriserade översättare hänvisar vi till: http://www.kammarkollegiet.se

Öppettider: 08:00 – 18:00 

Telefon: 070 753 14 58 

Email: info@advokatastrum.se 

Besök adress: Tumba Torg 112 147 30 Tumba

Postadress: Box 4007

141 04 Huddinge

Copyright © 2020 Advokat Astrum | info@advokatastrum.se | 070 753 14 58 |  Website built by: Find My Skills

VAD GÖRA NOTARIUS PUBLICUS

VAD GÖRA NOTARIUS PUBLICUS


Notarius Publicus är latin och betyder offentlig sekreterare. I Sverige förordnas Notarius Publicus av Länsstyrelsen.

En Notarius Publicus ska vara allmänheten behjälplig med bland annat:

 • Bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter om innehåll i handlingar.
 • Närvara som vittne i vissa fall (t ex vid anbudsförfaranden).
 • Kontrollera lotteridragningar m.m.
 • Bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon.
 • Utfärda ”apostille” (intyg enligt artikel 6 första stycket i Haagkonventionen den 5 oktober 1961 om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar).
 • Efter kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser.

En av de vanligaste uppgifterna för Notarius Publicus är att bestyrka namnunderskrifter på inbjudningar till personer som behöver visum för att besöka Sverige. Verksamheten är inte kostnadsfri utan du betalar en avgift beroende på omfattning.

Öppettider: 08:00 – 18:00 

Telefon: 070 753 14 58 

Email: info@advokatastrum.se 

Besök adress: Tumba Torg 112 147 30 Tumba

Postadress: Box 4007

141 04 Huddinge

Copyright © 2020 Advokat Astrum | info@advokatastrum.se | 070 753 14 58 |  Website built by: Find My Skills

PRISER

Nedan visas prisuppgifter för de vanligaste tjänsterna (alla priser inkl. moms)

Medtag giltig legitimation. Vi accepterar svenska och utländska pass, svenskt körkort samt svenska SIS-märkta ID-kort. ID-handlingen måste vara giltig.

PRIS PLAN

Legalisering av en namnteckning på ett dokument

kr 250 /

Legalisering av två firmatecknares namn och behörighet på ett dokument

Kr 500 /

Apostille

Kr 300 /

Legalisering av två namnteckningar på ett dokument

kr 300 /

Legalisering av en fotokopia (efter uppvisande av original)

kr 250 /

Legalisering av en firmatecknares namn och behörighet på ett dokument.

Kr 400 /

Intygande / Affidavit

Kr 500 /

Öppettider: 08:00 – 18:00 

Telefon: 070 753 14 58 

Email: info@advokatastrum.se 

Besök adress: Tumba Torg 112 147 30 Tumba

Postadress: Box 4007

141 04 Huddinge

Copyright © 2020 Advokat Astrum | info@advokatastrum.se | 070 753 14 58 |  Website built by: Find My Skills

KONTAKTA OSS

Cafer Uzunel

Cafer Uzunel

Advokat och Partner / CEO
Uzunel@advokatastrum.se
Tele: 070 753 14 58

Utbildning: jur. kand. vid Uppsala universitet (1995).

Yrkeserfarenhet: Diskrimineringsombudsmannen, Regeringskansliet (bl.a. Justitiedepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och Kulturdepartementet), Juristbyrå Uzunel och förordnad Notarius Publicus. Medverkat i flertal internationella konferenser och deltagit i många offentliga utredningar som expert/sakkunnig.

Språk: Svenska, engelska, tyska, turkiska och kurdiska

Cafer arbetar med olika sorters mål som Brottmål, Familjerätt, Migrationsrätt, Arbetsrätt, Fastighetsrätt och frågor om Mänskliga rättigheter

Advokatfirman Astrum är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av möjligheten att fullgöra avtal eller en rättslig förpliktelse för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse (t.ex. målsägandeuppdrag) eller som led i myndighetsutövning.

Personuppgifterna sparas enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Kontakta oss på info@advokatastrum.se om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Öppettider: 08:00 – 18:00 (endast tidsbokning)

Telefon: 070 753 14 58 

Email: info@advokatastrum.se, uzunel@advokatastrum.se

Besöksadress: Tumba Torg 112, 147 30 Tumba

Postadress: Box 4007

141 04 Huddinge

Cafer Uzunel är, sedan februari 2018, Notarius Publicus i Botkyrka kommun (se mer under fliken Notarius Publicus).

Copyright © 2020 Advokat Astrum | info@advokatastrum.se | 070 753 14 58 |  Website built by: Find My Skills

FINANSIERING

FINANSIERING

Beroende på vilken typ av process som är aktuell för dig finns det olika möjligheter att finansiera ett ombud som bistår dig och tillvaratar dina rättigheter.

Rättsskydd

Vi hjälper dig med ansökan om rättsskydd.

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som ofta ingår i din hemförsäkring. Rättsskyddet fungerar på så sätt att ditt försäkringsbolag betalar en del av kostnaden för ett juridiskt ombud med ett avdrag för 20 – 25 % i självrisk beroende på vilket försäkringsbolag du har.

Om du är osäker på hur rättsskydd fungerar eller vilka villkor som gäller för just dig, ring ditt försäkringsbolag eller läs villkoren i försäkringsbrevet som du fick när du tecknade din försäkring.

För att du ska kunna ta ditt rättsskydd i anspråk krävs att en tvist har uppkommit mellan dig och en annan person/part. Det betyder i de flesta fall att ett anspråk från en person har bestritts av den andra personen.

Exempel på tvister som omfattas av rättskydd är bland annat tvister om vårdnad, boende och umgänge om barn.

När det är fråga om bodelning eller arvstvister träder rättsskyddet som regel in först när tvisten hamnar i domstol, men inte för handläggning hos bodelningsförrättare eller boutredningsman.

Vi hjälper klienter att ansöka om rättsskydd i samband med exempelvis mål om vårdnad, boende och umgänge.

Rättshjälp

Vi hjälper dig med en ansökan om rättshjälp.

Rättshjälp innebär att staten betalar en del av dina kostnader för ett juridiskt biträde om du har låg eller ingen inkomst, om du saknar andra tillgångar och inte kan betala för biträdet genom rättsskydd i hemförsäkringen.

Ansökan om rättshjälp görs till domstolen eller rättshjälpsmyndigheten. Du får beskriva ditt ekonomiska underlag och bland annat ange dina tillgångar och skulder i en särskild blankett. Ditt ekonomiska underlag får inte överstiga 260 000 kr/år. För varje barn som du har underhållsansvar för höjs gränsbeloppet med 15 000 kr, dock maximalt med 75 000 kr.

När beslut fattas om rättshjälp fastställer domstolen/rättshjälpsmyndigheten en avgift, så kallad rättshjälpsavgift, som du ska betala utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

Den som är missnöjd med en faktura från en advokat kan vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.

Öppettider: 08:00 – 18:00 

Telefon: 070 753 14 58 

Email: info@advokatastrum.se 

Besök adress: Tumba Torg 112 147 30 Tumba

Postadress: Box 4007

141 04 Huddinge

Copyright © 2020 Advokat Astrum | info@advokatastrum.se | 070 753 14 58 |  Website built by: Find My Skills

MIGRATIONSRÄTT

MIGRATIONSRÄTT

Asyl

 

När en person kommer till Sverige som skyddsbehövande har hen rätt att ansöka om uppehållstillstånd och få sin sak prövad. Det är personens skyddsbehov som prövas av Migrationsverket. För att personen ska kunna tillvarata sin rätt på bästa sätt förordnas oftast ett offentligt biträde, om Migrationsverket anser att det finns ett behov. Den sökande kan själv föreslå en advokat/jurist. Det offentliga biträdets uppgift är att ta tillvara den sökandes rättigheter, att förklara för sin klient hur handläggningen går till och vara närvarande vid asylutredningen på Migrationsverket. Biträdet skriver ett yttrande till Migrationsverket och om ansökan avslås kan biträdet överklaga till domstol. Kostnaden för det offentliga biträdet betalas av staten.

Uppehållstillstånd på andra grunder

Det finns även andra skäl till att personer kan få uppehållstillstånd i Sverige, t.ex. på anknytning till annan person som har uppehållstillstånd i Sverige eller om man vill arbeta i Sverige (arbetstillstånd). Om en person ansöker om uppehållstillstånd i Sverige på anknytning till en EU-medborgare som bor i Sverige, är det andra, EU-rättsliga regler som blir tillämpliga. Om Migrationsverket meddelar ett negativt beslut till den sökande finns det möjlighet att överklaga beslutet, först till Migrationsdomstolen och vid en negativ dom från Migrationsdomstolen, till Migrationsöverdomstolen. Även här kan det finnas möjlighet för den sökande att önska ett specifikt offentlig biträde om Migrationsverket bedömer behovet av ett sådant. Det är i så fall staten som betalar kostnaderna för det förordnade biträdet.

Hjälp vid ansökningar


Vi hjälper till med att ansöka om arbetstillstånd, uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som bor i Sverige och svenskt medborgarskap. Det gäller även EU-medborgare eller icke-EU-medborgare som bott i ett EU-land och vill flytta till Sverige. Något offentligt biträde förordnas vanligtvis inte i dessa ärenden. Det betyder att man själv får betala för dessa tjänster.

Öppettider: 08:00 – 18:00 

Telefon: 070 753 14 58 

Email: info@advokatastrum.se 

Besök adress: Tumba Torg 112 147 30 Tumba

Postadress: Box 4007

141 04 Huddinge

Copyright © 2020 Advokat Astrum | info@advokatastrum.se | 070 753 14 58 |  Website built by: Find My Skills

TVISTER

TVISTER

Arbetsrätt

Uppsägningar

På Advokatfirman Astrum åtar vi oss uppdrag som ombud i tvister avseende uppsägningar. Vi har erfarenhet som ombud för såväl arbetsgivare som arbetstagare i ärenden avseende uppsägning.

En anställning upphör antingen genom uppsägning av arbetstagaren själv eller av arbetsgivaren genom uppsägning av personliga skäl eller arbetsbrist samt genom avsked. En uppsägning från arbetsgivaren ska vara sakligt grundad. I det fall en uppsägning inte är sakligt grundad kan uppsägningen bli ogiltigförklarad efter begäran från arbetstagaren. Om en uppsägning ogiltigförklaras har arbetstagaren rätt att återfå sin tjänst och får också i detta fall rätt till skadestånd till följd av att uppsägningen varit felaktig.

En uppsägning måste grunda sig på tillräckligt starka skäl för att vara sakligt grundad. Vid uppsägning på grund av personliga skäl behöver arbetsgivaren kunna påvisa att påstådda överträdelser har inträffat och att överträdelserna tillsammans är tillräckligt starka för att motivera uppsägning. Även ifråga om ärenden avseende uppsägning på grund av arbetsbrist ska uppsägningen vara motiverat av ett organisatoriskt behov och inte av annan orsak. Vidare är arbetsgivaren ifråga om uppsägningsärenden skyldig att utreda om det finns möjlighet att undvika uppsägning. Detta kan ske genom att arbetstagaren omplaceras till en annan tjänst. Först sedan det visat sig inte vara möjligt att omplacera arbetstagaren har arbetsgivaren laglig grund att säga upp arbetstagaren.

På Advokatfirman Astrum åtar vi oss ärenden avseende uppsägning. Vi företräder såväl arbetsgivare som arbetstagare.

Kontakta oss gärna om du har frågor gällande ett uppsägningsärende.

Avsked

På advokatfirman Astrum åtar vi oss uppdrag som ombud i ärenden och tvister avseende avsked. Vi företräder såväl arbetsgivare som arbetstagare i ärenden om avsked.

När en arbetstagare omedelbart får lämna sin anställning utan föregående uppsägningstid är det fråga om ett avsked. För att en arbetstagare omedelbart ska skiljas från tjänsten genom avsked ska arbetstagaren grovt ska ha åsidosatt sina åtaganden mot arbetsgivaren. Det är inte tillräckligt att skäl för uppsägning föreligger. Avsked kan heller inte ske på grund av arbetsbrist.

Precis som ifråga om uppsägning ska ett avsked vara sakligt motiverat. Skälen måste vara tillräckligt starka för att motivera att arbetstagarens anställning omedelbart upphör. I annat fall kan arbetstagaren ogiltigförklara avskedet och få skadestånd från sin arbetsgivare.

På Advokatfirman Astrum åtar vi oss ofta uppdrag som ombud i ärenden avseende avsked. Vi företräder såväl arbetsgivare som arbetstagare.

Kontakta oss gärna om du har frågor gällande ett ärende om avsked.

Fastighetsrätt

På Advokatfirman Astrum åtar vi oss uppdrag som ombud i ärenden och tvister gällande uppsägning av hyresavtal av lokaler där det bedrivs affärsverksamhet.

Det indirekta besittningsskyddet

Det indirekta besittningsskyddet innebär att om värden säger upp avtalet för avflyttning eller villkorsändring till hyrestidens utgång så måste lokalhyresgästen flytta om parterna inte enas om nytt avtal. Hyresgästen är då enligt huvudregeln istället berättigad till ersättning av värden (se undantagen under rubriken ”De besittningsbrytande grunderna”).

En lokalhyresgäst erhåller ett indirekt besittningsskydd till lokalen om inte

(i)        hyresförhållandet upphör innan det varat längre än nio månader i följd, eller

(ii)       hyresförhållandet upphör för att det är förverkat eller efter uppsägning i anledning av ej ställd säkerhet.

Det är viktigt att i sammanhanget skilja på begreppen ”hyrestid” och ”hyresförhållande”, då olika rättsverkningar är knutna till längden av dem. Hyrestid är den tid som är avtalad. Hyresförhållandet är den faktiskt sammanlagda tid hyresgästen hyr lokalen.  Besittningsskyddet är knutet till hyresförhållandet.

De besittningsbrytande grunderna

Reglerna om hyresgästens rätt till ersättning vid uppsägning av hyresförhållandet är inte undantagslösa. Om hyresvärden har befogad anledning att motsätta sig förlängning, dvs saklig grund för att begära avflyttning, utgår inte ersättning även om hyresgästen har ett indirekt besittningsskydd.

 

De besittningsbrytande grunderna är angivna i fem punkter i hyreslagen

 • Misskötsamhet av hyresgästen.
 • Huset ska rivas.
 • Huset ska genomgå större ombyggnad.
 • Hyresvärden anses ha befogad anledning att vägra förlängning, den s.k. generalklausulen.

Hyresvärdens skäl för avflyttning ska emellertid alltid vägas mot hyresgästens intresse att få behålla lokalen. Vid denna prövning bör beaktas sådana omständigheter på hyresgästens sida som dennes behov av lokalen och möjligheter att erhålla annan lämplig lokal, den tid hyresgästen bedrivit sin verksamhet i lokalen och arten av denna verksamhet, beroende av viss kundkrets eller visst läge osv. Att hyresvärden erbjudit hyresgästen viss ekonomisk gottgörelse eller förlängning av hyresavtalet under viss begränsad tid eller anvisat annan lokal ska vid den allmänna intresseavvägningen räknas hyresvärden till godo. Om hyresvärdens skäl bedöms väga mindre tungt än hyresgästens intresse att få behålla lokalen blir hyresvärden ersättningsskyldig.

Öppettider: 08:00 – 18:00 

Telefon: 070 753 14 58 

Email: info@advokatastrum.se 

Besök adress: Tumba Torg 112, 147 30 Tumba

Postadress: Box 4007, 141 04 Huddinge

Copyright © 2020 Advokat Astrum | info@advokatastrum.se | 070 753 14 58 |  Website built by: Find My Skills

Välkommen

Advokatfirman Astrum

Sidan kommer inom kort. tillsvidare hänvisar vi er till den befintliga sidan Jursistbtra-uzunel.se  

Med vänlig hälsning 

Advokat Astrum

FAMILJERÄTT

FAMILJERÄTT

Äktenskapsskillnad resp. upplösning av samboförhållande

Om båda makarna i ett äktenskap vill skiljas, kan de lämna in en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten för att få en dom om äktenskapsskillnad. En sådan ska föregås av minst 6 och högst 12 månaders betänketid, om det finns hemmavarande barn under 16 år och/eller minst en av makarna vill ha betänketid. Om endast en av makarna vill skiljas, kan denne ge in en stämningsansökan till tingsrätten.

I samband med att ett äktenskap upplöses alt. att ett samboförhållande upplöses, behöver andra frågor också lösas såsom vårdnad, boende, umgänge, underhållsbidrag, kvarsittanderätt till den gemensamma bostaden och bodelning- se nedan.

Vårdnad

Är föräldrar överens kan de begära att enskild vårdnad övergår till gemensam vårdnad genom gemensam anmälan till Skatteverket. Har de gemensam vårdnad men vill ha enskild vårdnad kan de skriva ett avtal hos Socialtjänsten om detta, vilket om det godkänns och undertecknas av Socialtjänsten, gäller som en dom och är verkställbar på samma sätt. Gemensam vårdnad innebär att alla viktiga juridiska beslut som t.ex. val av skola och ansökan om pass för barnen måste båda föräldrarna samtycka till. De flesta föräldrar har gemensam vårdnad om sina barn men för att det ska fungera även efter en separation, krävs att föräldrarna har god förmåga att kommunicera och samarbeta med varandra samt förmåga att se och tillgodose barnens behov före sina egna. När detta inte fungerar brukar första steget vara en rådgivning för att belysa både rättigheter och skyldigheter mot barnen och mellan föräldrarna. I flera fall är det lämpligt att anlita advokater som ombud för att försöka lösa tvisten på ett, både för barnet och föräldrarna, så smidigt och konfliktfritt sätt som möjligt.

Boende

Barn kan ha sitt huvudsakliga boende hos en förälder eller också bo växelvis. Är vårdnadshavarna överens, kan de skriva ett avtal om detta hos Socialtjänsten, vilket om det godkänns och undertecknas av Socialtjänsten, gäller som en dom och är verkställbar på samma sätt.

Umgänge

De flesta barn har behov av ett umgänge med den förälder de inte bor stadigvarande med. Behovet varierar beroende av barnets individuella särdrag, barnets ålder och förälderns förmåga. Är föräldrarna överens om umgänget kan de skriva ett avtal om detta, vilket om det godkänns och undertecknas av Socialtjänsten, gäller som en dom och är verkställbar på samma sätt. Är föräldrarna inte överens kan det vara lämpligt att anlita en jurist som ombud för att försöka lösa tvisten.

Kvarsittanderätt

I samband med separation kan frågan om vem av parterna som ska sitta kvar i det gemensamma hemmet uppstå, varvid vi på Advokatfirman Astrum som ombud för dig kan föra din talan vid förhandling eller i rätten.

Verkställighet

Att avtalet eller domen avseende vårdnad, boende och umgänge är verkställbar, innebär att den kan gå att genomdriva med stöd av vite eller hämtning. För detta krävs dock att talan väcks vid domstol och att verkställigheten inte strider mot barnets bästa.

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan två makar eller mellan två blivande makar angående makarnas egendom d v s om all egendom eller viss egendomen ska utgöra giftorättsgods eller enskild egendom. Vi på Advokatfirman Astrum kan hjälpa till med upprättande av äktenskapsförord; antingen efter genomgång med båda parter eller såsom ombud för en av parterna.

Bodelning

I samband med att ett äktenskap upplöses; genom äktenskapsskillnad eller genom att en av makarna avlider, ska en bodelning göras. En sådan innebär att makarnas egendom eller värdet av denna, delas mellan dem. Det är endast en makes giftorättsgods som ingår i bodelningen medan en makes enskilda egendom inte ingår. En bodelning är i första hand ett avtal mellan makarna men om man inte kan komma överens, finns det möjlighet att hos tingsrätten ansöka om att en bodelningsförrättare förordnas. En sådan kan göra en tvångsbodelning, som sedan kan överprövas av domstol.

Bodelning behövs inte om det endast finns enskild egendom och ingen av makarna begär att få överta bostad eller bohag från den andre.

Det är också möjligt att göra en bodelning under pågående äktenskap om makarna är ense om detta.

En bodelning kan också ske vid upplösning av ett samboförhållande; dock endast avseende viss egendom enligt Sambolagen.

Advokatfirman Astrum kan hjälpa till med upprättande av bodelningsavtal; antingen efter genomgång med båda parter eller såsom ombud för en av parterna.

Öppettider: 08:00 – 18:00 

Telefon: 070 753 14 58 

Email: info@advokatastrum.se 

Besök adress: Tumba Torg 112, 147 30 Tumba

Postadress: Box 4007, 141 04 Huddinge

Copyright © 2020 Advokat Astrum | info@advokatastrum.se | 070 753 14 58 |  Website built by: Find My Skills