Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Beroende på vilken typ av process som är aktuell för dig finns det olika möjligheter att finansiera ett ombud som bistår dig och tillvaratar dina rättigheter.

Rättsskydd

Vi hjälper dig med ansökan om rättsskydd.

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som ofta ingår i din hemförsäkring. Rättsskyddet fungerar på så sätt att ditt försäkringsbolag betalar en del av kostnaden för ett juridiskt ombud med ett avdrag för 20 – 25 % i självrisk beroende på vilket försäkringsbolag du har.

Om du är osäker på hur rättsskydd fungerar eller vilka villkor som gäller för just dig, ring ditt försäkringsbolag eller läs villkoren i försäkringsbrevet som du fick när du tecknade din försäkring.

För att du ska kunna ta ditt rättsskydd i anspråk krävs att en tvist har uppkommit mellan dig och en annan person/part. Det betyder i de flesta fall att ett anspråk från en person har bestritts av den andra personen.

Exempel på tvister som omfattas av rättskydd är bland annat tvister om vårdnad, boende och umgänge om barn.

När det är fråga om bodelning eller arvstvister träder rättsskyddet som regel in först när tvisten hamnar i domstol, men inte för handläggning hos bodelningsförrättare eller boutredningsman.

Vi hjälper klienter att ansöka om rättsskydd i samband med exempelvis mål om vårdnad, boende och umgänge.

Rättshjälp

Vi hjälper dig med en ansökan om rättshjälp.

Rättshjälp innebär att staten betalar en del av dina kostnader för ett juridiskt biträde om du har låg eller ingen inkomst, om du saknar andra tillgångar och inte kan betala för biträdet genom rättsskydd i hemförsäkringen.

Ansökan om rättshjälp görs till domstolen eller rättshjälpsmyndigheten. Du får beskriva ditt ekonomiska underlag och bland annat ange dina tillgångar och skulder i en särskild blankett. Ditt ekonomiska underlag får inte överstiga 260 000 kr/år. För varje barn som du har underhållsansvar för höjs gränsbeloppet med 15 000 kr, dock maximalt med 75 000 kr.

När beslut fattas om rättshjälp fastställer domstolen/rättshjälpsmyndigheten en avgift, så kallad rättshjälpsavgift, som du ska betala utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

Vi hjälper dig med en ansökan om rättshjälp.

Rättshjälp innebär att staten betalar en del av dina kostnader för ett juridiskt biträde om du har låg eller ingen inkomst, om du saknar andra tillgångar och inte kan betala för biträdet genom rättsskydd i hemförsäkringen.

Ansökan om rättshjälp görs till domstolen eller rättshjälpsmyndigheten. Du får beskriva ditt ekonomiska underlag och bland annat ange dina tillgångar och skulder i en särskild blankett. Ditt ekonomiska underlag får inte överstiga 260 000 kr/år. För varje barn som du har underhållsansvar för höjs gränsbeloppet med 15 000 kr, dock maximalt med 75 000 kr.

När beslut fattas om rättshjälp fastställer domstolen/rättshjälpsmyndigheten en avgift, så kallad rättshjälpsavgift, som du ska betala utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

Den som är missnöjd med en faktura från en advokat kan vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.