Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Advokatfirman Astrum AB

Advokatfirman Astrum AB är ett certifierat företag med tillgång till Migrationsverkets snabbspår för arbetstillstånd. Vi biträder såväl
företag som privat personer vid ansökningar om arbetstillstånd.

Detta innebär att firmans klienter får ett avsevärt snabbare handläggning av sin ansökan av arbetstillstånd, än vad som är brukligt. Arbetstagare som ska börja jobba i Sverige eller arbetsgivare som ska anställa personal från utlandet, bör vända sig till oss som en certifierad advokatfirma. Vi tar hand om alla nödvändiga papper och kontakter med Migrationsverket. När underlaget är klart överlämnas det till Migrationsverket som beslutar i ärendet inom tio dagar. En arbetstillståndsförlängning tar upp till tjugo dagar

01 CERTIFIERING

Certifieringen gäller förstagångs- och förlängningsansökan av arbetstillstånd och ansökan från före detta studerande som har haft uppehållstillstånd i Sverige och ansöker om arbetstillstånd. Även familjemedlemmar som ansöker samtidigt som arbetstagaren ingår i certifieringen. Med förstagångsansökan avses ansökningar från personer som befinner sig utanför Sverige. Personer som ansöker om arbetstillstånd första gången när de befinner sig i Sverige omfattas inte av certifieringen.

Exempel på ärendekategorier som inte omfattas av certifieringen är

 • personer som har besökt en arbetsgivare i Sverige och vill ansöka om arbetstillstånd inifrån Sverige
 • före detta asylsökande som har fått avslag på sin asylansökan och som ansöker om arbetstillstånd inifrån Sverige
 • ICT-tillstånd
 • EU-blåkort
 • bärplockare
 • au-pairer
 • praktikanter
 • idrottare och tränare
 • säsongsarbetare
 • forskare.

Dessa kategorier kan alltså inte handläggas inom certifieringen

 

02 ANSÖKAN OM ARBETSTILLSTÅND

För en helt komplett ansökan ska

 • tjänsten annonserats i Sverige och EU under minst tio dagar om det gäller en nyrekrytering,
 • det finnas ett anställningskontrakt med arbetstagaren om anställningsvillkor som är på minst samma nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen. Båda arbetsgivaren och arbetstagaren ska skriva under anställningskontraktet,
 • berörd facklig organisation få tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren i den information om anställningen som lämnas
 • kopior av de sidor i arbetstagarens pass bifogas som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, den maskinläsbara koden på identitetssidan och om arbetstagaren har tillstånd att bo i andra länder än sitt hemland
 • lämna uppgifter om arbetstagarens kontaktuppgifter och tidigare anställningar
 • ansökningsavgiften betalas
 • en kopia på fullmakt från arbetsgivaren och arbetstagaren till ombudet bifogas.

Förlängningsansökan

Det första uppehålls- och arbetstillståndet kan beviljas för högst två år. Om du sedan vill stanna i Sverige så behöver du göra en ansökan om maximalt två års förlängning av tillståndet innan det första tillståndet gått ut. Vid förlängningsansökningar kontrollerar Migrationsverket att anställningsvillkoren under den första tillståndsperioden motsvarar villkoren i anställningserbjudandet och tillämpligt kollektivavtal eller praxis i branschen.

Permanent uppehållstillstånd

När du ansöker om förlängning av ditt arbetstillstånd kan du samtidigt ansöka om permanent uppehållstillstånd. För att få permanent uppehållstillstånd måste du uppfylla kraven för förlängt arbetstillstånd och dessutom ska du

 • ha haft arbetstillstånd som arbetstagare och arbetat i Sverige i fyra år under de senaste sju åren
 • kunna försörja dig själv
 • leva ett skötsamt liv.

Om arbetstagaren ansöker om ett permanent uppehållstillstånd gäller andra krav om han har en medföljande familj. I de flesta fall krävs då att arbetstagaren uppfyller ett försörjningskrav både för sig själv och sin familj, som förutom tillräckligt stor inkomst också innebär att hen måste ha en bostad av tillräcklig standard och storlek för hela familjen att bo i.

03 FAMILJEMEDLEMMAR TILL ARBETSTAGARE

Även familjemedlemmar som ansöker samtidigt som arbetstagaren ingår i certifieringen. För att certifieringen ska gälla för ansökningar från familjemedlemmar ska

 • ansökan för familjemedlemmen och arbetstagaren göras samtidigt
 • kopior av de sidor i familjemedlemmens pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, den maskinläsbara koden på identitetssidan och om de har tillstånd att bo i andra länder än sitt hemland bifogas
 • en kopia av vigselbevis för make/maka eller andra handlingar som visar att parterna bott tillsammans i hemlandet bifogas
 • födelsebevis för barn bifogas
 • medgivande från den andre vårdnadshavaren, om den inte följer med till Sverige, där det framgår att barnet får flytta till Sverige bifogas
 • en kopia av fullmakt från familjemedlemmarna till ombudet bifogas
 • ansökningsavgiften vara betald
 • dokument som visar att arbetstagarens inkomst räcker för att försörja sig själv och sin familj. Obs detta gäller inte vid ansökan om förlängning.

Dokumenten från hemlandet ska vara översatta till svenska eller engelska av en auktoriserad översättare samt notifieras av en Notarius publicus i hemlandet.

Perma­nent uppe­hålls­till­stånd för familjen

Familjen kan ansöka om permanent uppehållstillstånd i samtidigt som arbetstagaren, dock tidigast efter tre år. Familjen kan inte få permanent uppehållstillstånd före arbetstagaren.

För familjemedlemmar som är 15 år eller äldre krävs det att de lever ett skötsamt liv för att kunna få permanent uppehållstillstånd.

Om familjen ansöker om permanent uppehållstillstånd och är 18 år eller äldre ska du dessutom bifoga dokument som visar att de kan försörja sig själva:

 • Om familjemedlemmen arbetar: dokument som visar att han eller hon är anställd eller egen företagare, och hur stor inkomst hen har.
 • Om familjemedlemmen har rätt till pension: beslut från Pensionsmyndigheten om att hen har rätt till inkomstgrundad ålderspension, garantipension eller äldreförsörjningsstöd.
 • Om familjemedlemmen inte kan försörja sig men har särskilda skäl, till exempel varaktigt nedsatt arbetsförmåga: dokument som visar det, till exempel utredning från Arbetsförmedlingen, beslut om rätt till sjukpenning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan, eller läkarintyg.

Barn som har hunnit fylla 18 år måste, för att kunna ansöka som en anhörig till arbetstagaren, visa att de bor tillsammans och att de har ett socialt och känslomässigt beroende av varandra vilket gör det svårt för dem att leva åtskilda.

Medgi­vande

Ett medgivande är ett undertecknat brev från den förälder som är vårdnadshavare men inte följer med till Sverige, där hon eller han godkänner att ert barn beviljas uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. Medgivandet bör innehålla

 • namn, födelsedatum och adress för den förälder som ger sitt medgivande
 • namn och födelsedatum på barnet som medgivandet gäller
 • att föräldern godkänner att barnet beviljas uppehållstillstånd för bosättning i Sverige
 • namnteckning av föräldern som ger medgivandet och namnförtydligande.

 

04 VAD ADVOKATFIRMAN ASTRUM KAN BISTÅ MED

Om du som företagare vill anställa en person som är bosatt utanför EU utan att behöva fylla i besvärliga ansökningar, vänta ut långa handläggningstider på Migrationsverket och slutligen riskera att ansökan avslås i onödan kan vi på Advokatfirman Astrum hjälpa dig. Vi är certifierade av Migrationsverket och specialiserade på arbetstillstånd. Det innebär att ett beslut om arbetstillstånd vanligen tar 10-20 dagar efter att ansökan är inlämnad.

När du väljer att ansöka genom oss går vi igenom alla viktiga dokument som behövs och ger dig värdefulla tips så att arbetstillståndet håller. Vi börjar alltid processen med en förhandsbedömning för att bedöma chanserna för ett beviljande. Vid ett positivt utfall fortsätter vi med den faktiska ansökningsprocessen.

Arbetsgivaren behöver registrera sitt företag som ett underföretag till oss. Ansökan sker via Migrationsverkets e-tjänst. Ett beslut fattas inom 1-2 veckor.

Vi hjälper dig sedan genom hela ansökningsprocessen från början till slut. En ansökan består av två delar. Vi sköter förstås båda delarna åt er, dvs. arbetsgivarens och arbetstagarens del. I den första delen ingår anställningserbjudande, fackligt yttrande, försäkringar m fl. Andra delen är den sökandes information. Vi ombesörjer alla delarna för hela ansökan.

När ansökan har skickats in till Migrationsverket erhåller ni kvitto via email med ett kontrollnummer. Advokatfirman Astrum följer upp och bevakar ärendet hos myndigheten.

Vi blir din och dina anställdes företrädare och ombesörjer alla kontakter med myndigheter och fackförbund.