Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Asyl

När en person kommer till Sverige som skyddsbehövande har hen rätt att ansöka om uppehållstillstånd och få sin sak prövad. Det är personens skyddsbehov som prövas av Migrationsverket.

För att personen ska kunna tillvarata sin rätt på bästa sätt förordnas oftast ett offentligt biträde, om Migrationsverket anser att det finns ett behov.

Den sökande kan själv föreslå en advokat/jurist.

Det offentliga biträdets uppgift är att ta tillvara den sökandes rättigheter, att förklara för sin klient hur handläggningen går till och vara närvarande vid asylutredningen på Migrationsverket. Biträdet skriver ett yttrande till Migrationsverket och om ansökan avslås kan biträdet överklaga till domstol.

Kostnaden för det offentliga biträdet betalas av staten.

Uppehållstillstånd på andra grunder

Det finns även andra skäl till att personer kan få uppehållstillstånd i Sverige, t.ex. på anknytning till annan person som har uppehållstillstånd i Sverige eller om man vill arbeta i Sverige (arbetstillstånd).

Om en person ansöker om uppehållstillstånd i Sverige på anknytning till en EU-medborgare som bor i Sverige, är det andra, EU-rättsliga regler som blir tillämpliga.

Om Migrationsverket meddelar ett negativt beslut till den sökande finns det möjlighet att överklaga beslutet, först till Migrationsdomstolen och vid en negativ dom från Migrationsdomstolen, till Migrationsöverdomstolen. Även här kan det finnas möjlighet för den sökande att önska ett specifikt offentlig biträde om Migrationsverket bedömer behovet av ett sådant. Det är i så fall staten som betalar kostnaderna för det förordnade biträdet.

Hjälp vid ansökningar

Vi hjälper till med att ansöka om arbetstillstånd, uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som bor i Sverige och svenskt medborgarskap. Det gäller även EU-medborgare eller icke-EU-medborgare som bott i ett EU-land och vill flytta till Sverige.

Något offentligt biträde förordnas vanligtvis inte i dessa ärenden. Det betyder att man själv får betala för dessa tjänster.